Nachádzate sa tu

Kam po školePrijímanie na školu:

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školskýzákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov , § 61, ods. 1 a 3 a Vyhlášky č.322/2008 o špeciálnych školách, § 7 ods. 1-4 bude špeciálna škola pri preraďovaní žiaka zo základnej do špeciálnej školy vyžadovať:

1. vyplnený formulár Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy / schválený formulár MŠ SR z 1. marca 2006, ŠEVT 49 282 0/okrem časti E , F / zápisnica / o prerokovaní návrhu.... a prehodnotení návrhu....... G a H

2. súhlas zákonného zástupcu so zaradením do špeciálnej školy

3. správy z diagnostických vyšetrení - psychologické a špeciálno pedagogické - s vyjadrením príslušného poradenského zariadenia o vhodnom type vzdelávania žiaka 

4. pedagogická dokumentácia žiaka 

5. sprievodný list : - žiadosť príslušného riaditeľstva o preradenie žiaka do špeciálnej školy

Kam po skončení školy:

Žiaci po absolvovaní 9. ročníka majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní na odbornom učilišti v niektorom zo zvolených odborov

  • Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne
  • Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky
  • Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo (kvetinár, zeleninár, sadovník)
  • Opatrovateľská starostlivosť so zameraním na zdravotnícke a sociálne zariadenia.
  • Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
  • Obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál
  • Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru
  • Spracúvanie dreva so zameraním na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov

Tieto odbory je možné študovať na:
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado