Nachádzate sa tu

Sociálny pedagóg




Mgr. Boris Fiľo
sociálny pedagóg, koordinátor pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením (ZZ)
filo@szszvolen.sk
ImageDetail obrázku

Konzultačné hodiny v školskom roku 2017/2018


 1. Pôsobí ako mediátor v konfliktoch žiakov s učiteľmi, s rodičmi, vo vzájomných konfliktoch medzi žiakmi.
 2. Sleduje a hodnotí správanie žiakov metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom pedagogiky .
 3. Vykonáva činnosti v rámci prevencie sociálno-patologických javov – týranie, zanedbávanie, zneužívanie, šikanovanie, drogová závislosť, alkoholizmus, záškoláctvo, poruchy správania a narušené rodinné vzťahy v spolupráci s VP a KDP.
 4. Podporuje prosociálne, etické správanie žiakov , rozvíja ich sociálne zručností.
 5. Pôsobí ako koordinátor s verejnou správou.
 6. Pôsobí ako iniciátor spolupráce s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami.
 7. Podporuje a pomáha organizovať voľnočasové aktivity žiakov, zabezpečuje činnosti súvisiace so vzdelávacími poukazmi.
 8. Zvýšenú pozornosť venuje žiakom pochádzajúcim z málo podnetného rodinného prostredia.
 9. Má právo vstupovať na vyučovacie hodiny za účelom pozorovania správania žiakov.
 10. Zabezpečuje stravovanie žiakov.
 11. Zabezpečuje školské potreby žiakom v HN.
 12. Vedie písomnú agendu v súvislosti s výkonom svojej práce.
 13. Vykonáva návštevy v rodinách žiakov.
 14. Zabezpečuje mesačné hlásenia vymeškaných vyučovacích hodín, súhrnné hlásenia po zasadnutiach pedagogickej rady , pomáha triednym učiteľom pri vypracovaní návrhov na udeľovanie výchovných opatrení smerom k sociálnemu odboru, alebo na políciu. Sleduje vybavovanie týchto návrhov , pomáha pri vypracovaní návrhov na nariadenie ústavnej starostlivosti a pod..
 15. Konzultuje so školami na území Mesta Zvolen a jeho okolia v prípadoch preradenia žiakov zo ZŠ do ŠZŠ a naopak - v sociálnej oblasti.
 16. Vypracováva aktuálne zoznamy žiakov s rozdelením do jednotlivých kategórií.
 17. Vedie agendu OZ ERIMA.







Návrat na začiatok stránky
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado