Nachádzate sa tu

Projekt v rámci programu "Škola nás baví" - Nadácia VÚB

Naša škola sa úspešne zapojila do projektu vyhláseného Nadáciu VÚB v grantovom programe Škola nás baví - Zamestanecký program 2016. Schválený Projekt "Aj my vieme, že to vieme" získal finančný príspevok v celkovej výške 1300 €.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie materiálneho vybavenia elokovaných tried pre viacnásobne postihnutých žiakov i žiakov s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami v DSS Symbia.

Ďalšie ciele projektu:

  1. Osvojovanie učiva prehľadnejšou formou pre žiakov s autizmom.
  2. Zvýšenie motivácie k učeniu a nadobúdaniu vedmostí.
  3. Umožnenie viacnásobne postihnutým žiakom písať prstom, nakoľko nedržia písací nástroj.

Zakúpením interaktívnej tabule a datapojektora umožníme sprostredkovať informácie žiakom s autizmom zrozumiteľnou, prehľadnou a hravou formou. Poskytuje im nemenné, stále prostredie s presnými inštrukciami, ktoré im dodáva pocit istoty v "našom svete".

Prácou na interaktívnej tabuli im umožníme okamžitú spätnú väzbu, zvýšime motiváciu a sebavedomie. Pre žiakov s narušenou motorikou je ovládanie tabule prstom výhodou.

Odporúčanie schválenia projektu zamestnancom skupiny VÚB:

"V súčasnej dobe informačných technológii je výchova a vzdelávanie žiakov s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím bez dostatočného materiálneho vybavenia oveľa ťažšia a málo efektívna. Tieto deti sú povahou svojho postihnutia odkázané na všestrannú pomoc nielen od rodičov, pedagógov, vychovávateľov, ale aj ostatných, ktorí majú možnosť ich život aspoň čiastočne zlepšiť. Nová interaktívna tabuľa je práve jednou z možností, ako pre takéto deti zabezpečiť lepšie podmienky pri ich edukácii.
Ako moderná učebná pomôcka výrazne pomôže aj samotným špeciálnym pedagógom, pri sprostredkovaní informácii a komunikácii medzi žiakom a učiteľom, čo vytvára predpoklady aj pre zlepšenie kvality života žiakov so zdravotným znevýhodnením."

Okrem zakúpenia didaktickej techniky je súčasťou projektu aj realizácia rôznych aktivít v rámci výchovno-vzdelávacieho projektu.

Projekt bude prebiehať v elokovanej triede pre žiakov s viacnásobným postihnutím v DSS Symbia od 01.02.2016 do 31.08.2016.

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado