Nachádzate sa tu

Vízie školy

Špeciálna základná škola vo Zvolene bola založená v roku 1948 a v súčasnosti (v školskom roku 2017/2018) poskytuje vzdelávanie 147 mentálne postihnutým žiakom rôzneho stupňa postihnutia, ktorí sa vzdelávajú v 19 triedach. Je to plnoorganizovaná škola a žiaci navštevujú prípravný, prvý až deviaty ročník vo variante A, prvý až desiaty ročník vo variante B a C, triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím, pre žiakov s diagnózou autizmus a inými pervazívnymi vývinovými poruchami. Pre mimoškolskú činnosť je zriadené oddelenie školského klubu a 12 záujmových útvarov.

Školu navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území mesta Zvolen a z blízkeho okolia.

Hlavnou úlohou školy je poskytovať komplexné špeciálno-pedagogické, poradenské a sociálne služby. Do budúcnosti by sme chceli postupne rozšíriť organizačné súčasti školy o Praktickú školu a Špeciálnu materskú školu.

Pri tejto príležitosti by sme zmenili názov školy zo Špeciálnej základnej školy na Spojenú školu s organizačnými zložkami - Špeciálna základná škola, Špeciálna materská škola, Praktická škola a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Vzdelávame, evidujeme a registrujeme vyšší výskyt detí a žiakov s ťažšími stupňami mentálneho i viacnásobného postihnutia. Pre rodičov týchto žiakov, by bolo vhodné doplniť vzdelávacie služby aj o sociálny servis. V rámci našich možností, za pomoci sponzorov i rodičov takto postihnutých detí, uvažujeme preto v budúcnosti o zriadení stacionára.

Prácu celého kolektívu pedagogických a odborných zamestnancov chceme aj v budúcnosti orientovať tak, aby sme pripravili mentálne postihnutých žiakov našej školy pre bežný život a čo možno najlepšie ich začlenili do spoločnosti.
Chceme naučiť našich žiakov ctiť si spoločenské normy a pravidlá, získať pozitívny vzťah k vzdelávaniu a k práci, vedieť pracovať s počítačom, byť v rámci svojich možností samostatným jedincom schopným sa o seba postarať.

Organizačnou súčasťou školy je aj Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole vo Zvolene (CŠPP pri ŠZŠ). CŠPP pri ŠZŠ je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, v súčasnosti eviduje viac ako 1300 klientov. Poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

V budúcnosti by sme chceli postupne rozširovať poskytovanie špeciálno-pedagogických služieb novými špeciálnymi pedagógmi a reagovať tak na potreby trhu a každoročný nárast počtu nových klientov.Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado