Nachádzate sa tu

Projekt - Podpora sociálnej inklúzie

Špeciálna základná škola vo Zvolene zabezpečuje prostredníctvom moderných výchovno – vzdelávacích stratégií a aplikovaním inovačných metód a foriem práce kvalitnú úroveň vzdelávania a výchovy kľúčových kompetencií svojich žiakov. Pri aktivizácii a motivácii žiakov rešpektuje ich záujmy a potreby, pričom uplatňuje humanistický prístup a zážitkové učenie do takej miery, aby sa naplnili jednotlivé strategické ciele v oblasti kompetencií žiakov (t. j. komunikačné, sociálne, pracovné, občianske, kultúrne) a v oblasti výchovy ( t. j. spoločensko –vedná, pracovno – technická, esteticko – výchovná, telovýchovná, prírodovedno – environmentálna a športová). V školskom roku 2009/2010 navštevuje Špeciálnu základnú školu vo Zvolene 90 žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej MRK), čo tvorí 75% z celkového počtu žiakov. Pre skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu pripravila škola projekt s názvom „Podpora sociálnej inklúzie MRK– vzdelávanie pre všetkých“.
Tento projekt je spolu financovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR a jeho realizácia bude prebiehať v časovom horizonte od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2012. Do realizácie jednotlivých aktivít projektu budú zapojení všetci žiaci pochádzajúci z MRK a 6 interných zamestnancov školy s vysokoškolským vzdelaním. Riadiacim personálom a internými lektormi projektu sú zamestnanci ŠZŠ.

V rámci projektu sa bude realizovať aj praktická výučba, prípravné a doučovacie kurzy, ktoré umožnia žiakom z MRK pokračovanie ich štúdia na stredných školách. Žiaci z MRK sa v rámci projektu budú zúčastňovať poznávacích zájazdov, turistických a športových aktivít. Títo žiaci z MRK prostredníctvom tohto projektu budú mať sprístupnenú možnosť vzdelávania sa novou modernou formou cez počítač (tzv. e – learning vzdelávanie), naučia sa pracovať s instantnými informáciami a orientovať sa vo svete informačno – komunikačných technológií, nakoľko v súčasnosti je práca s počítačom jedným zo základných predpokladov uplatnenia sa na trhu práce. Prioritnou osou projektu je predovšetkým podporovanie osobnostného rozvoja
žiakov z MRK s osobitými vzdelávacími potrebami v prospech ich osobnostného maxima a zvyšovanie ich vzdelanostnej úrovne do takej miery, aby sa v čo najväčšej možnej miere rozvinul ich ľudský kapitál.
Akcie v rámci projektu MRK:

Dňa 31. januára 2012 bola v Špeciálnej základnej škole vo Zvolene ukončená realizácia projektu Podpora sociálnej inklúzie MRK – vzdelávanie pre všetkých , operačného programu Vzdelávanie , prioritná os 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami , opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bol spolufinancovaný  Európskym sociálnym fondom a Štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. S realizáciou sme začali vo februári 2010.
Hodnotenie jednotlivých oblastí projektu:
V rámci aktivity Realizácia praktickej výučby pre žiakov pochádzajúcich z MRK
Pracovná výchova
Získali  sme prostriedky na zariadenie keramickej dielne, tkáčsky stroj a pracovné stroje a náradie na záhradné práce.


Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado