Nachádzate sa tu

Projekt - Poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“.
Trvanie: 17.01.2013 – 31.10.2015
Odborný garant: VÚDPaP


V kalendárnom roku 2013 došlo v rámci operačného programu Vzdelávanie k podpísaniu Zmluvy o podmienkach spolupráce pri realizácii národného projektu medzi VÚDPaP a ŠZŠ Zvolen, v dôsledku čoho sa začal v škole realizovať projekt s názvom Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.


Ciele projektu:
1. zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP,
2. digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP,
3. inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP,
4. skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP,
5. zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť, znížiť pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou nezamestnanosťou.

Konkrétny prínos pre CŠPP:

 1. Obdržanie diagnostických metód a metodík (30 typov).
 2. Obdržanie nových učebných zdrojov (publikácie, metodické príručky).
 3. Prístup do elektronického portálu.
 4. Obdržanie IKT:
  • 2 ks notebook (Lenovo ThinkPad Edge E 531 s taškou, Windows 7 )
  • 1 ks USB
  • 1 ks multifunkčné zariadenie
  • 1 ks kamera
  • 1 ks fotoaparát
  • 1 ks projektor EPSON
  • 1 ks plátno
  • 1 ks interaktívna tabuľa
  • 1 ks set na videokonferenciu
 5. Účasť na vzdelávaní zameranom na inštruktáž a vyškolenie odborných a pedagogických zamestnancov vo využívaní moderných testov a dotazníkov:
  • Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti (psychológovia)
  • Metóda Farby života – Trieda v kríze (psychológovia)
  • COMDI – batéria testov – kariérové poradenstvo (psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia)
  • Testy a dotazníky – používanie e-verzií (psychológovia, špeciálni pedagógovia)
 6. Možnosť účasti na konferenciách, workshopoch, seminároch, mobilitách.

Viac o projekte www.vudpap-projekt.sk.

Na projekte budú aktívne participovať odborní zamestnanci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je organizačnou zložkou ŠZŠ. Národný projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov Európskej únie (Európsky sociálny fond), z operačného programu Vzdelávanie. Odborní zamestnanci CŠPP pri ŠZŠ sa na základe tejto zmluvy budú zúčastňovať na vzdelávacích a iných poradenských, či vedecko-výskumných aktivitách projektu. Poskytovateľ projektu (VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) okrem iného zabezpečí bezplatné zaškolenie odborných zamestnancov CŠPP v oblasti využívania diagnostických a edukačných balíčkov, metodických nástrojov v poradenskej praxi.

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado