Nachádzate sa tu

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

Naša škola využila možnosť danú právnym predpisom a úspešne sa zapojila do projektu dobrovoľníckej služby. Jeho výsledkom bolo vytvorenie jedného pracovného miesta pre ÚoZ od 01. 11. 2014. Uchádzačom o zamestnanenie sa stala mamička našej žiačky. Jej pracovnou povinnosťou je sprevádzanie detí so sociálne znevýhodneného prostredia z a do miesta trvalého bydliska v rámci mesta Zvolen.

Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie (UoZ) vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce.

Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc:

a) pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,
b) pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.


Dobrovoľnícku službu vykonáva UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviacpočas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby (PO/FO). Opakovane môže dobrovoľnícku službu vykonávať len ak ide o situácie podľa bodu 1 písm. b).


Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado