Nachádzate sa tu

Aktivizujúce metódy vo výchove

Národný projekt - Aktivizujúce metódy vo výchove je projekt, do ktorého sa naša škola zapojila v októbri 2013. Účelom projektu je skvalitnenie vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti výchovy, pričom sa špecializuje na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove ako nástroja na eliminovanie výchovných problémov, formovanie základných hodnotových systémov a zvyšovanie mediálnej gramotnosti a to nielen v reálnom prostredí ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Je zameraný na 4 hlavné oblasti výchovy, a to etická výchova, zdravotná výchova, dopravná a mediálna výchova.

Cieľom projektu je :
1. inovovať profesijné kompetencie formou zdokonaľovania zručností, schopností, vedomostí zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania a výchovy,
2. naučiť jeho účastníkov pracovať so základnými technológiami, ktoré deti milujú,
3. byť atraktívnym vyučujúcim a adekvátnym partnerom digitálne zdatnej mládeže,
4. interaktívne využívať získané edukačné balíčky obsahujúce špeciálne audiovizuálne obsahy, filmy z domácej produkcie a interaktívne digitálne pomôcky, kreatívne audiovizuálne zadania a pracovné listy v elektronickej podobe,
5. naučiť pedagógov povyšovať dôležité obsahy na zaujímavé.

Naša škola doposiaľ z tohto projektu získala benefity v podobe interaktívnej tabule Hitachi StarBoard vrátane príslušenstva, (projektoru, notebooku), ktorá sa už plne využíva v edukačnom procese. Prostredníctvom tejto tabule môžu vyučujúci žiakov lepšie motivovať, vizualizovať rôzne modelové situácie v rámci aktivizujúcich metód, čím sa docieli zapojenie viacerých zmyslov. Vizualizácia sprostredkovaných informácií alebo zážitkov má výrazný vplyv na ich zapamätateľnosť a ich trvácnosť.

Od marca 2015 sa 3 pedagógovia našej školy budú zúčastňovať kontinuálneho vzdelávania, na základe ktorého budú posilnení v kľúčových kompetenciách pre impementovanie aktivizujúcich metód vo výchove. Budú intenzívne rozvíjať kľúčové kompetencie, medzi ktoré patrí: nadväzovanie kvalitných vzťahov, schopnosť kooperovať, schopnosť zvládnuť a riešiť konflikty, schopnosť používať jazyk, symboly a text interaktívne, schopnosť používať vedomosti a informácie interaktívne a schopnosť používať technológie interaktívne.

Po ukončení vzdelávania vybraných pedagógov získa škola ďalší benefit v podobe edukačných balíčkov, ktorých obsah je už vyššie spomenutý a s ktorými sa bude môcť aktívne pracovať.

Viac o projekte www.mpc-edu.sk/projekty/aktivizujuce-metody-vo-vychove.
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado