Nachádzate sa tu

Rada školy
Rada školy pri ŠZŠ Zvolen má 11 členov a pracuje od 11. 05. 2016 v tomto zložení:

1. Mgr. Ivan Krivošík - predseda RŠ - pedagogický zamestnanec
2. Mgr. Gabriela Marková - podpredseda RŠ - pedagogický zamestnanec
3. Anna Vakaráčová - členka RŠ - za nepedagogických zamestnancov
4. Ing. Pavel Laššák - člen RŠ - za rodičov
5. Alica Leštianska - členka RŠ - za rodičov
6. Katarína Lališová - členka RŠ - za rodičov
7. Petra Gašparová - členka RŠ - za rodičov
8. Ing. Zdenka Mikulová - členka RŠ - za zriaďovateľa
9. Mgr. Pavol Kuka - člen RŠ - za zriaďovateľa
10. Mgr. Denisa Peknušiaková - členka RŠ - za zriaďovateľa
11. Mgr. Pavol Škarba - člen RŠ - za zriaďovateľaRada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Zasadnutia rady školy sa uskutočňujú spravidla 4 krát ročne, prípadne podľa potreby.
Návrat na začiatok stránky
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado