Nachádzate sa tu

História školy

Naša škola vznikla v roku 1948. Prvé zmienky o škole uvádzané v kronikách hovoria, že 17. marca 1948 päťčlenná odborná komisia Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vyšetrila 25 žiakov a navrhla zaradiť do pomocnej triedy 13 žiakov, ktorú osobitným návrhom povolili zriadiť pri I. národnej škole chlapčenskej vo Zvolene. Prvou ustanovenou učiteľkou v pomocnej triede bola p. Etela Vikisály s defektologickou kvalifikáciou. Prípisom zvolenského školského inšpektorátu bol zmenený názov pomocnej triedy na osobitnú a tak pri I. národnej škole vo Zvolene vznikla potom v roku 1949 osobitná škola s jednou triedou. Počas školského roka sa pripravovalo zriadenie ďalšej triedy, do ktorej vybrali 15 žiakov. V školskom roku 1949/50 boli  teda zriadené 2 triedy s 28 žiakmi. Škola bola umiestnená v súkromnom rodinnom dome a za riaditeľku bola menovaná odborná učiteľka Anna Rovenská. Ďalšia trieda pribudla až v školskom roku 1960-61.

Od školského roka 1965-66 sa riaditeľkou školy stala p. Klára Šarkanová. Priestorové podmienky školy neboli zmenené až do školského roka 1978-79.
K 1. septembru 1978 sa škola presťahovala na ulicu Sokolskú, počet tried sa zvýšil na 5 a škola mala elokované triedy na VII. a VIII. ZŠ vo Zvolene.Nebolo to vyhovujúce riešenie  a preto k 1. septembru 1983 bola vytvorená plnoorganizovaná OŠ s 10 triedami, z toho 2 boli elokované vo Zvolenskej Slatine.Pani riaditeľka Šarkanová viedla školu až do roku 1991.V čase jej riadiacej práce na základe dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov bola pred začiatkom školského roka 1977-78 zvolenská OŠ vybratá za experimentálnu školu a to na základe osobitnej dohody medzi Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave a odborom škostva ONV vo Zvolene Tato dohoda bola predĺžená do roku 1984. Na jej základe sa experimentálne overovala navrhnutá diferenciácia na osobitnej škole. Úlohou OŠ bolo overovať zaradenie žiakov podľa osnov A a B variantu, zhodnotiť pedagogické, špeciálnopedagogické a psychologické aspekty obsahu, metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach OŠ.

Osobitná škola vo Zvolene pod vedením p. Šarkanovej získala svoje výrazné postavenie v sieti škôl a mala veľmi dobré meno medzi špeciálnymi školami. 
Školský rok 1991-92 otvorila novozvolená pani riaditeľka PhDr. Anna Kulichová. Do funkcie zástupkyne riaditeľa školy uviedla p. Mgr. Dašu Slamkovú. V tomto školskom roku mala škola 11 tried a 120 žiakov. Aj toto nové vedenie pokračovalo v nastúpenom trende a snažilo sa naďalej udržať dobré meno školy.

Školský rok 1992-93 sa začal dôvodom na radosť, pretože 7 tried I. stupňa školy bolo umiestených v novej budove / terajšia budova ŠZŠ/ a tým vznikli kvalitatívnejšie lepšie podmienky pre prácu pedagógov aj žiakov. Školský rok 1993-94 , presnejšie l. október 1993 sa stal dňom keď na základe výsledkov výberového konania bola menovaná riaditeľkou Osobitnej školy vo Zvolene  Mgr. Anna Kútna. Prevzala  školu s dobrým menom, dobrými tradíciami a predovšetkým s kolektívom skvelých ľudí, vynikajúcich odborníkov, ľudí s veľkým srdcom a zmyslom pre človečenstvo.

Začalo  sa  s rozširovaním servisu  špeciálno-pedagogických služieb. V školskom roku 1994-95 bola zriadená trieda pomocnej školy a začalo so vzdelávaním ťažšie mentálne postihnutých detí.
Od školského roku 1995-96 sa začína  výborná spolupráca s DSS – SYMBIA vo Zvolene, kde bola s týmto dátumom zriadená  druhá trieda pomocnej školy. 1.januára 1995 bola zriadená Špeciálnopedagogická poradňa pri našej škole. Poradňa poskytovala svoje služby celému bývalému okresu Zvolen až do roku 1998- presnejšie do 31.12.1998.Škola aj poradňa boli pod jedným riaditeľstvom. Keď sa naša škola stala 1.1. 1999 školou s právnou subjektivitou ,na základe záujmu bývalého odboru školstva vo Zvolene sa ŠPP reprofilovala na bývalé DIC vo Zvolene.
Rok 2000 bol pre nás mimoriadne významný! V tomto roku došlo konečne k zmene názvu školy a tak sa s trochu dehonestujúceho názvu „ osobitná škola“   stala škola špeciálna, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zdravotne postihnutým deťom !

Od 1.8.2001 bola do funkcie menovaná druhá zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Elena Pálková pre I. stupeň školy.

V rozširovaní foriem vzdelávania sme pokračovali nasledovne:
- od šk. roku 2000-01 sme začali vzdelávať žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím / variant C/ - najprv v našej škole a v školskom roku 2001-02 aj v DSS SYMBIA.
-v septembri 2000 sme otvorili prvú triedu prípravného ročníka –  prípravný ročník otvárame pravidelne každý rok
-v školskom roku 2001-02 sme začali so vzdelávaním detí s dg autizmus
Vzhľadom k vysokému počtu žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia sme vytvorili od šk. roku 2004-05 aj funkciu sociálneho pedagóga.Od šk. roku 2005-06 máme  triedu pre žiakov s viacnásobným postihnutím.Služby sme skvalitnili aj vytvorením miesta školského psychológa a to od januára 2005.Od 1. septembra 2009 sa súčasťou školy stalo  Centrum špeciálno pedagogického poradenstva , kde pracuje 6 odborných zamestnancov – vrátane rehabilitačného zamestnanca. Centrum poskytuje svoje služby deťom a mládeži od 0 rokov do ukončenia prípravy na povolanie v okrese Zvolen a Krupina , podľa potreby aj zdravotne postihnutým deťom z iných okresov.Pre svoju činnosť máme k dispozícii 2 školské budovy, výdajňu stravy a telocvičňu. Pri vyučovaní využívame najmodernejšie učebné pomôcky – výpočtovú techniku a internet. Máme 3 počítačové učebne , odborné učebne pre pracovné vyučovanie, výtvarnú učebňu, školský pozemok, telocvičňu, posilňovňu.

Pre mimoškolskú činnosť slúžia 2 oddelenia ŠKD , záujmové krúžky a  záujmové útvary.
Škola  sa zapojila do rôznych projektov :
–projekt Zdravie v školách / financie využité na vytvorenie a vybavenie terapeutickej miestnosti pre žiakov , školského psychológa a pedagógov/
- projekt E vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia/ financie použité na vytvorenie interaktívnej učebne slovenského jazyka so školskou knižnicou/
- projekt Školy pre budúcnosť / financie použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu , spojenie predmetov Vl,Vv a Pv.
- projekt Konto Orange ktorý bol využitý pri príprave vianočných akcií pre žiakov. Od februára 2010 realizujeme projekt zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom Podpora sociálnej inklúzie MRK – vzdelávanie pre všetkých zameraný na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

Škola má schválený aj ďalší projekt z EÚ zameraný na rekonštrukciu  školskej budovy.
Máme skúsenosti s overovaním nových metód a foriem práce. Práve u nás bol realizovaný  projekt využitia prvkov etickej výchovy v práci s mentálne postihnutými žiakmi v spolupráci so ŠPÚ Bratislava a  Projekt vzdelávania autistických detí. Máme vypracované interné programy  boja proti drogám, kriminalite a šikanovaniu. Poskytujeme  rehabilitačné služby a kanisterapiu.
Naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky predovšetkým vo výtvarných a športových činnostiach.
Vízie spájajú ľudí v organizácii. Prepájajú to, čo ľudia robia a čo je pre nich dôležité, s tým, čo chcú dosiahnuť organizácie. Ak má byť vízia naplnená, každý vo firme ju musí poznať a musí tiež cítiť, že je jej súčasťou. A v tomto duchu sa vedenie školy neustále usiluje viesť svojich zamestnancov.
Riaditeľom školy sa v roku 2014 stal PaedDr. Adrián Ilečko, ktorý v škole v minulosti (1996-2002) pôsobil ako učiteľ, neskôr výchovný poradca.

Práca ŠZŠ vo Zvolene sa riadi učením veľkej osobnosti špeciálnej pedagogiky Viliama Gaňu a motivom pre našu práce je jeho konkrétny výrok:

 

 

Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko.
Ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí
celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca .

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®