Nachádzate sa tu

Dokumenty

Vzhľadom k tomu, že problematika dokumentov používaných v podmienkach škôl a školských zariadení je pomerne široká a pre pochopenie spletitá a komplikovaná rozhodli sme sa, že tejto oblasti sa budeme venovať v samostatnej sekcií kde sa Vám budeme snažiť podať komplexný pohľad na uvedenú oblasť.


V tejto časti stránky sme sa zamerali na všetky dokumenty s ktorými sa môžete stretnúť, resp. ich využiť. Získate informácie o základných pedagogických dokumentoch špeciálnej základnej školy. Medzi základné pedagogické dokumenty patrí správa o činnosti školy a školský vzdelávací program. Správu o činnosti školy sme povinní zverejniť v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a Vyhlášky MŠ SR č.9/2005, ktorá určuje osnovu tejto správy. Školský vzdelávací program je rozsahom veľký dokument, preto ho delíme na niekoľko častí. Školský poriadok definuje základné princípy fungovania v škole. Plán činnosti školy, vnútorný systém kontroly a hodnotenia popisuje metódy kontroly a hodnotenia zamestnancov a žiakov školy. Zverejňujeme aj informácie o činnosti niektorých poradných orgánov školy i plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.


Niektorú ekonomicko-účtovnú agendu školy sme v zmysle právnych predpisov povinní verejne sprístupniť. Aj preto v tejto sekcii nájdete aktuálne faktúry, objednávky a zmluvy. V poslednej časti informujeme o právnych predpisoch v oblasti ekonomiky právneho subjektu.


Sekcia stránky venovaná pracovným dokumentom Vám poskytne informácie a obraz o niektorých pracovno-právnych podmienkach zamestnania v našej škole. Organizačný poriadok informuje o štruktúre riadenia a organizácie práce v škole, pracovný poriadok zase popisuje pracovné podmienky zamestnancov školy.Zverejnili sme aj kolektívnu zmluvu i niektoré smernice, predpisy.


V predposlednej sekcii poskytujeme prístup k tým právnym predpisom, ktorými sa v našej práci riadime. Právne predpisy sme rozdelili podľa ich váhy. Na prvom mieste sú zákony a nariadenia vlády. Vykonávacími predpismi v podmienkach školstva sú vyhlášky. Dôležitou súčasťou rezortným predpisov sú aj metodické pokyny a metodické usmernenia. Organizačnú časť školského roka zabezpečujú pedagogicko-organizačné pokyny. V tejto časti nájdete informácie aj ohľadom sťažností a prijatej vnútornej smernici o sťažnostiach. Informácie o štátnych vzdelávacích programoch a vzdelávacích programoch pre žiakov so zdravotným znevýhodnením získate v sekcii vzdelávacie programy. V poslednej sekcii je zoznam všetkých ostatných predpisov s ktorými v škole pracujeme.


Posledná sekcia - školské tlačivá je určená pre učiteľov. Poskytujeme v nej prístup k najaktuálnejšej knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov zverejnenej na webovom sídle Ústavu informácií a prognóz školstva.

Prajeme Vám príjemné čítanie.
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado