Nachádzate sa tu

O nás

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole vo Zvolene (CŠPP pri ŠZŠ) - je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie

- zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej Bystrici odbor školstva

- okruh vykonávaných činností špecifikuje § 133 ods. 1 až 6 zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 133

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

(1) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

(2) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva spolupracuje so zákonnými zástupcami detí podľa odseku 1 a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú.

(3) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vyhľadáva a vedie evidenciu detí podľa odseku 1.

(4) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa podieľa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok deťom podľa odseku 1 podľa ich individuálnych potrieb, učí ich tieto pomôcky využívať a prehodnocuje ich účinnosť využívania u užívateľa.

(5 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti podľa odseku 1 v rodine, v škole alebo v školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom terénnym špeciálnym pedagógom a formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení.

(6) Odborno-metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier špeciálno-pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom poskytujú centrá špeciálno-pedagogického poradenstva so súhlasom ministerstva školstva, ktoré sú špecializované na poradenstvo pre deti s určitým druhom zdravotného postihnutia ako zdrojové centrá, a to aj mimo územnej pôsobnosti príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve.

- spôsob jeho organizácie, personálneho a materiálno-technického zabezpečenia upravuje Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z. zo 6. augusta 2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

NAŠI KLIENTI

- sú deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením, t.j. :

- deti a žiaci so zdravotným postihnutím,

- deti a žiaci chorí alebo zdravotne oslabení,

- deti a žiaci s vývinovými poruchami.

Z hľadiska vzdelávania sú to deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Návrat na začiatok stránky

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado