Nachádzate sa tu

Zrakové postihnutie

Ako zrakovo postihnuté je označované dieťa, ktoré má obmedzenú schopnosť interakcie s okolitým prostredím buď z dôvodu:
zníženej zrakovej ostrosti (schopnosť vidieť zreteľne),
obmedzenia alebo poškodenia zorného poľa (rozsah videnia v rôznych smeroch),
poruchy farebného videnia,
pričom nie je možná korekcia bežnými okuliarmi. Všetky tri poruchy môžu byť prítomné súčasne.

Bežne sa používajú tieto termíny na označenie stupňa postihnutia podľa zníženia zrakovej ostrosti:

- praktická slepota
- zvyšky zraku
- ťažká alebo ľahká slabozrakosť

K týmto skupinám sa priraďujú aj deti s poruchami binokulárneho videnia, t.j. tupozrakí (Astigmatizmus) a škuľaví (Strabizmus).

Ako pristupovať k zrakovo postihnutému dieťaťu

Psychické osobitosti zrakovo postihnutých

Zrakovo postihnutý jedinec kompenzuje ( nahrádza ) chýbajúci alebo oslabený zrak ostatnými zachovanými zmyslami alebo poznávacími procesmi. Proces kompenzácie zraku sa nedostavuje automaticky, je to výsledok väčšej aktivity ostatných zmyslov. Hovoríme o tzv. kompenzačných faktoroch. Rozdeľujeme ich na nižšie - hmat, sluch, čuch, chuť a pohyb a vyššie - pamäť, predstavy, fantázia, myslenie a vôľa.


Sluchová kompenzácia: - sluch ťažko zrakovo postihnutých ( ďalej ZP ) využívajú na priestorovú orientáciu, na vnímanie hovoreného slova a reči, preto má sluch veľký význam pri ich výučbe aj pri uplatnení v profesii.

Hmatová kompenzácia: ZP si osvojujú najmä priestorové vlastnosti predmetov - tvar, veľkosť, vzdialenosť, povrch a i. Základom sú dotykové a tlakové pocity, pocity tepla a chladu.

Rozlišujeme:
- pasívny hmat - bez pohybu ruky ( teplo, chlad...)
- aktívny hmat - s pohybom ryky
- sprostredkovaný - pomocou pomôcky ( slep. palica )

Pasívny a aktívny hmat sa uplatňuje najviac pri čítaní a písaní slep. písma, sprostredkovaný pri priestorovej orientácii.

Pamäť: - u ZP je základom uchovania informácií v edukačnom procese, ale aj v bežnom živote. Na základe pamäťových skúseností ZP využívajú aj predstavy a fantáziu.. Je dôležité, aby predstavy boli reálne a čo najviac sa približovali skutočnosti. Zovšeobecňovanie a abstrakcia, ktoré sa vytvárajú na základe slovného opisu hmatovo a sluchovo nedostupných objektov, vedú k reálnemu obohateniu predstáv ZP.Osobitosti edukácie zrakovo postihnutých

Osobitosti edukácie zrakovo postihnutých závisia od druhu a stupňa postihnutia.

Pre edukačný proces tupozrakých a škuľavých je charakteristické, že sú v zrakovej činnosti pomalší ako normálne vidiaci, majú porušené vnímanie priestoru - aj vnímanie hĺbky.
Najvýraznejšie sa to prejavuje na hodinách telesnej výchovy. ťažkosti sa vyskytujú aj pri dlhšom čítaní, pália ich oči, čítanie sprevádza slzenie, čo často spôsobuje odpor k čítaniu a písaniu. Zúženie zorného poľa, že žiak celky vidí ako ich časti, musí prenášať zrak z miesta na miesto, vzniká tak zmätok v jeho priestorovom vnímaní. Nie je schopný podrobnejšie opísať vnímané veci a pod. Vo vyučovaní je preto potrebné všetky tieto aspekty zohľadňovať. Spomenuté nedostatky môžu negatívne vplývať aj na utváranie sociálnych vzťahov týchto detí. V tomto prípade je potrebná včasná pedagogicko-terapeutická pomoc, inak by sa jeho psychický vývin mohol uberať nesprávnym smerom.
Slabozraké deti podľa oftalmológa na hodine pracovať zrakom len vymedzený čas, spravidla je to 10 až 15 minút. V triede potrebujú lokálne osvetlenie s intenzitou svetla, ktorú potrebujú. Pri vyučovaní používajú špeciálne učebné pomôcky, učebnice a texty so zväčšeným písmom, najviac im vyhovuje kontrast sýtožltej farby na tmavozelenom ( žltá krieda a zelená tabuľa )
Podobne treba pracovať aj s čiastočne vidiacimi žiakmi. Zásadná odlišnosť je len v tom, že u týchto detí je potrebné striedať zrakovú prácu s hmatovou.

Základ edukácie nevidiacich tvorí čítanie a písanie slepeckým Braillovým písmom.

Z obsahovej stránky je vyučovací proces zrakovo postihnutých zhodný s bežnou školou. Hlavné osobitosti spočívajú v procesuálnej stránke ( metódy, učebné pomôcky ) a v organizácii jeho priebehu.

Vypracovala: Mgr. Valeria Vallová , špeciálny pedagóg CŠPP ZvolenNávrat na začiatok stránky
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®           Správca webu: Web by Ado