Novinky

INFORMÁCIA K STRAVOVANIU ŽIAKOV

Od zajtrajšieho dňa, t.j.  10. 9. 2019 majú všetci žiaci našej školy zabezpečené stravovanie. Dodávateľom stravy bude Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene (Podborová).

Vzhľadom k tejto skutočnosti nastáva opäť zmena v časovom harmonograme vyučovania. Vrátime sa k pôvodnému nastaveniu vyučovacích hodín a prestávok, ktorý sme mali aj v uplynulom šk.roku.

Jeho aktualizácia je v záložke Šk. rok 2019/2020.

 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Špeciálna základná škola ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu školský psychológ s termínom nástupu ihneď. Pracovná pozícia je na dobu určitú, t.j. na zástup zamestnankyne, ktorá čerpá materskú dovolenku (na obdobie cca 3 rokov).

Požadujeme: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v danom odbore, bezúhonnosť a preukázanie zdravotnej spôsobilosti.

Kontaktovať nás môžete: osobne na adrese školy, telefonicky - 045/5360114, mobil 0911857022 alebo emailom - szszvolen@szszvolen.sk

 

Otvorenie školského roka

 

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 o 8:00 hod. v školskej jedálni. Srdečne pozývame všetkých našich žiakov a ich rodičov. Tešíme sa na Vás.
Kolektív zamestnancov ŠZŠProjektový deň pe žiakov I. stupňa - "Deň zdravia"

„Zdravie je to najcennejšie, čo máme.“ Povedali si žiaci počas projektového dňa (9.4.), konaného pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravia (7.apríl) na 1. stupni školy. Spoločne sa dozvedeli, ako si svoje zdravie chrániť. Vo svojich triedach sa venovali jednej z tém: Zdravé stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, pohyb na čerstvom vzduchu, dostatok spánku, správna životospráva a globálne problémy ľudstva. Po vypracovaní projektov žiaci prezentovali svoje diela pred žiakmi z iných tried. Ochutnali zdravú nátierku, ktorú pripravili najmenší žiaci, spoločne si zacvičili, a dozvedeli sa tiež, aké majú problémy deti v ich veku v menej rozvinutých krajinách. Dokázali, že zvládajú nie len aktívne pracovať, ale svoju prácu s pomocou učiteliek i odprezentovať.
Mgr. Baránková, Mgr. Pavlíková

Ocenenie našej kolegyne pri príležitosti Dňa učiteľov

Dňa 03.04.2019 bola na Okresnom úrade v Banskej Bystrici pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená plaketou a medailou Jána Ámosa Komenského pani učiteľka Mgr. Adriana Ilečková. Pani učiteľka bola ocenená za dlhoročnú, obetavú a prínosnú prácu v špeciálnom školstve, náročnú prácu so žiakmi s diagnózou autizmus, dosahované výsledky so žiakmi s viacnásobným postihnutím a prácu odborného zamestnanca v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie pri ŠZŠ vo Zvolene.
Slávnostnej udalosti sa zúčastnili okrem pracovníkov OÚ odboru školstva v Banskej Bystrici na čele s vedúcou odboru školstva Mgr. Oľgou Búryovou aj poradca ministerky školstva p. Ing. Karol Konárik.
Našej kolegyni všetci gratulujeme a želáme jej ešte veľa pracovných a osobných úspechov.
Kolektív zamestnancov ŠZŠ
 

Marec - mesiac knihy

Zahrajme sa v školskej knižnici. Akcia, prostredníctvom ktorej si žiaci hravým spôsobom pripomenuli marec mesiac knihy. A nielen to, zábavnou formou si rozvíjali predčitateľskú i čitateľskú gramotnosť. Posilňovali si pozornosť, predstavivosť, orientáciu, komunikačné schopnosti.
Školskú knižnicu sme navštevovali počas hodín slovenského jazyka a literatúry. Na žiakov čakali knihy a hravé úlohy k téme. Bola to tajnička, puzzle s rozprávkovými hrdinami, hľadanie rozdielov, čítanie s porozumením, hranie divadielka „O troch prasiatkach“ atď... Na IKT tabuli bola pripravená prezentácia na tému „Kniha“. Navštívili sme i krajskú knižnicu Ľ. Štúra vo Zvolene, kde nám pani lektorky priblížili tému „Vznik a vývoj knihy“. Za spoluprácu srdečne ďakujeme.
Ďakujeme všetkým ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže na tému: „Zvieratá v rozprávkach“. Gratulujeme víťazom.
I. kategória 1. A, 2. A
1. miesto: Dávid Kuchár 2.r, 2. miesto: Rebeka Kováčová 2. r., 3. miesto: Nikolka Krušová 1.r
II. kategória 3.A, 4. A
1. miesto: Nikolas Suchý 3.r, 2. miesto: Sebastián Horváth 3. r., 3. miesto: Dušan Kováč 4. r
III. kategória TVP 2, TVP 3
1. miesto: Katarína Grendárová TVP 2, 2. miesto: Jakub Babic TVP 3, 3. miesto: Liana Vajsová TVP 2
Mgr. Marcineková, Mgr. Jamrišková

 

Exkurzia na Zvolenský zámok

 

V dňoch 25. a 27. 3. sme sa zúčastnili ďalšej exkurzie na zvolenskom zámku pod názvom „Mýty na zámku“. Podobne ako iné, aj táto tematika bola vhodne koncipovaná, kde i pani lektorka veľmi primeraným spôsobom rozprávala a zapojila do deja našich žiakov a to tentokrát do gréckych báji a mýtov, kde dominantnú úlohu okrem hlavných hrdinov mali aj mýtické obludy (sfinga, kentauri a iné...). Žiaci ich hľadali na obrazoch a následne aj kreslili svoje predstavy o mýtických obludách (pozri pod text.....naši skvelí maliari z 9.A).
Mgr. Krajčiová

 

Minútové čítanie

 

Dňa 26.3. sa uskutočnil nultý ročník Recitačnej súťaže a v poradí už 5. ročník Minútového čítania. Cieľovou skupinou boli žiaci II. stupňa v kategóriach:
Mladšia – 5.A, 6.A, B-variant.
Staršia – 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A
Veľmi milo nás prekvapili žiaci, ktorí sa naspamäť naučili a krásne zarecitovali básne pred svojími spolužiakmi a niektorí aj prózu. Víťazi boli odmenení a už teraz vieme, že takáto akcia má svoje opodstatnenie a význam aj v budúcich rokoch.
Sprievodnou akciou bola akcia Minútové čítanie, počas ktorého boli žaici rozdelení do 3 skupín:
Skupina – čítala na čas.
Skupina – kreslila v ateliéri na tému rozprávková kniha a bytosť.
Skupina – riešili na IT aktivity a úlohy zamerané na SJ a čítanie.
Celá akcia dopadla veľmi dobre, žiaci boli disciplinovaní a aktívne sa zapájali do všetkých činností.
PaedDr. Tereňová, Ing. Kušnírová

 

Noc v škole

 

Prežiť noc v škole sa 21.3. rozhodli žiaci z tried TVP2 a TVP3 a že to neboli žiadne padavky, dokazuje aj ich večerný pochod mestom, pri návrate z kina. Veď po pozretí rozprávky o drakoch by sa málokto nebál a oni dokonca zvládli aj čítanie biblie v noci (len pri sviečkach....). Bol to pre nás všetkých úžasný zážitok plný vnímania biblických príbehov, emócii, ale aj poznania, že v tichosti a tme sme si bližší a vieme si navzájom pomôcť a tolerovať sa.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

 

Stopy zvieratiek

 

O tom, že v zime je v prírode naozaj živo nás žiakov I. stupňa prišla presvedčiť milá pani Bariaková z Eko-centra Poľana a ako dôkaz priniesla aj fotografie stôp zvierat v snehu. Zážitkovou formou ako bolo odtláčanie stôp do modelovacej hmoty, tvorbou odtlačkov v modurite mohli žiaci spoznať jednotlivé zvieratká. Veď možno počas vychádzky v lese dokážu oni rozpoznať komu také stopy patria a nakuknúť tak do tajomstiev prírody našej krásnej krajiny.
Mgr. Krajčiová

 

Biblia na cestách

 

Putovná výstava "Biblia na cestách" v krajskej knižnici vo Zvolene, prilákala aj niekoľko našich žiakov z tried TVP2, TVP3, 5.A a 9.A, aby sa oboznámili s touto najprekladanejšou knihou v histórii ľudstva. Formou prezentácie im lektor priblížil základné informácie o Biblii (naši žiaci sa vedomosťami nedali zahanbiť) a potom ich už čakala výstava okolo 300 Biblii, medzi ktorými dominovali naozajstné skvosty. A boli to: Biblia, ktorú ilustroval Salvator Dálí, Biblia, ktorá sa nerozpustí vo vode, Biblia pre Rómov, Biblia pre hokejistov, najmenšia Biblia a aj najväčšia. Veru bolo sa na čo pozerať. Veľmi ďakujeme za pútavú prednášku a aj citlivý prístup obidvoch lektorov a už teraz sa tešíme na ďalšie putovanie za poznaním.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová, PaedDr. Tereňová

 

Možno príde aj Mikuláš.......

 

Nielen možno, ale on naozaj aj 6. decembra prišiel do našej školy, kde ho už hlavne tí najmenší očakávali. A keďže je už veeeeeľmi starý doviedol so sebou aj svojich stálych pomocníkov anjela a čerta. No strachu bolo viac než dosť, ale deti boli perfektné a pre Mikuláša si prichystali básne, piesne, výkresy, darčeky a tak si každý zaslúžil po sladkej odmene. Tí smelší si s čertom a anjelom aj zatancovali a tým trom sa veru zo školy odísť nechcelo. A veď nevadí, o rok sú tu zas.....dúfajme.
Mgr. Krajčiová

 

Výtvarná súťaž – Ochranárik

 

Ako po iné roky, aj tento rok sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Ochranárik“ s témou „Veď aj ja som záchranár“ vyhlásenú Okresným úradom Zvolen. Traja naši žiaci boli úspešní a sú to:
Samuel Ján Páchnik (TVP3) – 2. miesto
Daniel Eremiáš (4.A) – 3. miesto
Patrik Kuchár (5.A) – 1. miesto
Mgr. Krajčiová

 

O troch krásach sveta – DJGT

 

Za tromi krásami sveta sa do DJGT vo Zvolene vybrali žiaci tried TVP2 a TVP3 5. decembra. A veru ich aj našli. Boli ukryté v krásnej rozprávke Pavla Dobšinského, kde bojovalo dobrom so zlom, láska s nenávisťou, aby v závere láska a dobro zvíťazili a spojili jednu krásnu kráľovskú rodinu spolu. Ako vyplynulo z rozprávky, najväčšia krása sveta je ukrytá v našich deťoch.....Nám sa to predstavenie tak páčilo, že sme ešte navštívili slovenskú dedinku na námestí a poniektorí si na to svoje šťastie aj zazvonili.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

 

Návšteva ORL ambulancie

 

Neskorá jeseň často so sebou prináša rôzne infekcie horných dýchacích ciest, v dôsledku čoho musia rodičia so svojimi deťmi navštíviť detského lekára, prípadne odborného lekára. V rámci prevencie a lepšej spolupráce rodín s deťmi mladšieho školského veku s lekármi sme nadviazali spoluprácu s pani lekárkou MUDr. Ľudmilou Lysinovou. Pani lekárka pozvala našich žiakov na návštevu ORL ambulancie (20.11.2018), kde sa zábavnou formou oboznámili s lekárskym prostredím. Vďaka jej citlivému prístupu stratili deti počiatočné zábrany a spoznali lekárske prístroje, ktoré si sami vyskúšali. Spoločne si overili, že pri návšteve boli všetci zdraví, ale ak nabudúce budú mať zdravotný problém, bez strachu absolvujú so svojimi rodičmi odborné vyšetrenie. Na záver svoje pocity z návštevy výtvarne stvárnili a ponechali ich vystavené v čakárni pre pacientov.
Mgr. Monika Baránková

 

70. výročie založenia školy

 

Dňa 14.11.2018 sa v Dome kultúry ŽSR uskutočnila slávnostná Akadémia pri príležitosti 70. výročia založenia školy. Našej slávnosti sa zúčastnili - prednosta OÚ v BB Mgr. Július Ernek, vedúca odboru školstva OÚ v BB Mgr. Oľga Búryová, predstavitelia mesta Zvolen, partnerských škôl a školských zariadení v regióne. Škole boli udelené pamätné listy od mesta Zvolen a Okresného úradu v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým pozvaným hosťom za to, že prijali naše pozvanie a mali možnosť zhliadnuť nádherný program žiakov, na ktorom okrem detí našej školy vystupovali hudobná kapela Mestskej polície a rómsky súbor Romano Jilo. V obidvoch číslach vystupovali naši talentovaní žiaci.
Vďaka patrí tiež pedagogickým zamestnancom – špeciálnym pedagógom našej školy. Bez ich nasadenia, profesijných skúseností, by silný, dojemný a zároveň pozitívny emocionálny zážitok, ktorí potvrdili všetci zúčastnení, nebol.
PaedDr. Adrián Ilečko

 

Deň bielej palice

 

24.10. sme si so žiakmi 1. stupňa prostredníctvom internej akcie nazvanej "Deň bielej palice" priblížili svet nevidiacich. (Akcia viazaná k 15.10. - Svetovému dňu bielej palice). Čítali sme si z detskej knihy MIMI A LÍZA, ktorá jedinečným spôsobom predstavuje a ukazuje svet zrakovo postihnutých, vypracúvali sme prac. listy, určené k tejto knihe a v neposlednom rade sa hrali hry, zamerané na rozvoj zmyslov s výnimkou zrakového. Cieľom akcie bolo priblížiť našim žiakom svet nevidiacich, poukázať na osoby so zrak. postihnutím, viesť žiakov k tolerancii aj takýchto ľudí ako aj ich jedinečnosti.
Mgr. Sklienková

 

Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®